Om helbredelse ved bønn

Jesus helbreder

Forbønstelefon

Forbønnstid tirsd-fred 09-12

Forbønstelefon her!

 

Helbredelse.org

Agenda

 

Her legger vi ut reiserute så folk kan se hvor vi til er å treffe på arrangement rundt om i landet.

 

 

2. juni Oasen, Re i Våle, Vestfold

 

 

3. juni kl 19.00

Nytt Liv Notodden

 

4.juni kl 19.00

Smyrna Svarstad,

Vestfold

 

6. juni Akkerhaugen

 

Mulighet for personlig forbønn, og forbønn på møter

 

Om helbredelse ved bønn

 

Til deg som er syk, ...eller som har spørsmål om guddommelig helbredelse

 

Gud sier:

"Jeg er Herren din lege"

Av Frank Håvik

 

 

Guds gode plan

Guds gode plan er at menneskene skulle leve i harmoni og fellesskap med Gud og hverandre. Hans fullkomne vilje er også at vi skal være friske og ved god helse.

 

Fallets konsekvenser

Djevelen gjorde opprør mot Gud, og han røvet menneskets hjerte bort fra Gud. På den måten kom synd kom inn i verden. Synd betyr egentlig å ”bomme på målet.”

Syndens konsekvens er i ytterste konsekvens død, sykdom og plager. På grunn av dette kan vi alle bli rammet av sykdom og plager. Gud straffer deg ikke med sykdom, men sykdom er en konsekvens av at vi lever i denne verden. Det finnes også sykdom vi kan få på grunn av feil levesett.

 

Gjenopprettelsen

Gud kunne ikke bare se på at Djevelen fikk herje fritt med sine skapninger. Derfor startet han den himmelske redningsaksjon. Guds egen sønn Jesus Kristus kom til jorden og ble et menneske som vi. Han døde en stedfortredende død og gjenopprettet fallet. Det betyr at han betalte for både synd og syndens konsekvens, sykdom.

 

Hvorfor helbreder Gud?

For det første vil Gud helbrede fordi det er en del av hans vesen.

For Jeg er Herren, Han som helbreder dere."

2Mos 15:26b:

 

Et av Guds navn er Jehova Rapha. Det betyr: ”Jeg er Herren din helbreder.”

 

Gud er den som har skapt deg, derfor er han den beste til også å helbrede deg. Han helbreder fordi han er en barmhjertig Gud.

 

For det andre har Jesus betalt for våre synder og han led for våre sykdommer og plager.

 

Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. Jes 53:4-5

 

Han som Selv bar våre synder på Sitt eget legeme opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved Hans sår ble dere legt. 1Pet 2:24

 

Han vil helbrede

De fleste som tror på Gud tror gjerne at Gud kan helbrede, men de er usikre på om han virkelig vil. Jesus møtte også de holdningene da han vandret omkring på jorden.

 

Og se, en spedalsk kom og kastet seg ned for Ham og sa: "Herre, hvis Du vil, kan Du gjøre meg ren." Da rakte Jesus ut hånden og rørte ved ham. Og Han sa: "Jeg vil. Bli ren!" Straks ble spedalskheten hans renset. Mat 8:2-3

 

Ut fra det kan du være sikker på at han ikke bare kan, men ha vil helbrede. Om en leser summen av Guds ord er det ingen tvil om at det er Guds vilje å helbrede. Gud er vår Far. Ja, enkelte heller også til den tro at Gud vil legge sykdom på sine barn. Hvilke far vil ha glede av å sette sykdom på sine barn?

 

Hvem av dere som er far, og som har en sønn som ber om brød, vil gi ham en stein? Eller om han ber om en fisk, vil han gi ham en slange i stedet for fisken? Eller om han ber om et egg, vil han da by ham en skorpion? Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!" Luk 11:11-13

 

Hva kan han helbrede?

I prinsippet kan Gud helbrede hva som helst av sykdom og plager. I andre deler av verden ser vi enda til at døde vekkes opp. Slikt sett er det ingen grenser for hva Gud kan helbrede.

 

For ingenting er umulig for Gud." Luk 1:37:

 

Hvordan helbreder Gud

På samme måte som radio og TV-signaler stort sett finnes over alt, finnes også Guds Ånd tilstede overalt. Vi trenger en radiomottaker for å ta inn radiosignalene.

 

Gjennom tro på Gud kobler vi oss til Gud og hans muligheter. Gjennom tro, tillit og bønn formidles himmelrikets krefter til frelse og helbredelse. Du kan selv be direkte til Gud og motta helbredelse.

 

Når vi kommer innfor Gud er det gjennom navnet Jesus. Bibelen ber oss om å be i Jesu navn.

 

Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det. Joh 14:13-14

 

En annen måte å motta helbredelse på er å tilkalle menighetens ledere og la dem be for deg. Du kan lese om det i Jakobs brev i Det Nye Testamentet.

 

Er noen syke blant dere? Han skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal frelse den syke, og Herren skal reise ham opp. Og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt. Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Jak 5:14-16

 

En tredje måte er å bli bedt for med håndspåleggelse. Alle troende kan be for syke, men noen er gitt spesielle guddommelige gaver på området. Dette kaller Bibelen nådegaver til å helbrede.

 

For til én blir det gitt visdoms ord ved Ånden, til en annen kunnskaps ord ved den samme Ånd, til en annen tro ved den samme Ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme Ånd, 1Kor 12:8-9

 

Dersom en nådegave til å helbrede er i funksjon vil helbredelser skje ofte og i større omfang. Det er imidlertid viktig å understreke at det er en nådegave. Det er ikke nådegavens bærer som helbreder, men Gud.

 

Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske." Mark 16:17-18

 

Håndspåleggelse formidler Guds kraft på en spesiell måte. Forbederen er som en strømkabel som leder Guds kraft til den syke. Uten tilkobling til kraftkilden og den som trenger kraften er kabelen uten betydning.

 

Han sendte sitt ord

Helbredelse kan også skje ved forbønn på avstand. Det kan for eksempel være å bli bedt for på telefon eller også uten at vedkommende vet om det. Der er flere eksempeler også i

 

Bibelen på hvordan det virker. Guds Ånd er uavhengig av tid og rom.

 

”Herre, tjeneren min ligger lam hjemme, med svære plager.” Jesus sa til ham: ”Jeg skal komme og helbrede ham.” Høvedsmannen svarte og sa: ”Herre, jeg er ikke verdig til at Du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjeneren min bli helbredet.

13 Så sa Jesus til høvedsmannen: ”Gå av sted! Og det skal skje deg som du har trodd!” Og tjeneren hans ble helbredet i samme time. Mat 8:6-8+13

 

Fire typer helbredelse

Ut fra egen og andres erfaring og praksis kan det se ut som om helbredelsen kan komme på ulike måter. Vi kan dele dem inn i ulik grupper. Dette er ingen lære, men en opplevelse fra vår egen og andres praksis.

 

1. Momentan helbredelse. Helbredelsen skjer øyeblikkelig eller innen få minutter. Da kaller vi det gjerne et mirakel.

2. Gradvis helbredelse. Forbønnen setter i gang en prosess som kan gå over noen dager, uker eller i høyden noen måneder.

3. Helbredelse etter gjentagende bønn. Som det trengs mange dynamittsalver for å sprenge en tunnel, trengs det av og til mange forbønner for å bryte igjennom med helbredelse.

4. Verre før det blir bedre. Av og til øker smertene ved forbønn for så å forsvinne etter kort tid.

 

Vent på Herren

Noen som blir bedt for opplever ikke noe forandring med det samme og sier at ingen ting skjedde. Om du da blir negativ og taler ille om helbredelse, kan det være at helbredelsen uteblir nettopp av denne grunn. Vær åpen for at Gud vil helbrede deg om ikke ting skjer like fort som du ønsker.

Håpets Gud

Gud blir kalt håpets Gud. Han gir alltid håp til den som vender seg til ham.

 

Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved Den Hellige Ånds kraft. Rom 15:13:

 

Uansett hvor lenge en må vente før helbredelsen bryter igjennom, er Gud Håpets Gud som støtter oss og gir oss kraft til å tåle lidelse. En hardt prøvet mann sa en gang:

 

”Det finnes ingen situasjon som er så svart at Gud ikke kan presse en velsignelse ut av den” Gud er ”Håpets Gud” uansett hva som skjer med meg.

 

Hva så når ingen ting skjer?

Av og til skjer det ingen synlige eller merkbare ting når vi ber. Som foran nemt kan det ta litt tid før helbredelsen kommer. I enkelte tilfeller med dødelig sykdom ser vi at vedkommende dør uten å ha blitt helbredet. Vi forstår ikke alltid hvorfor det blir slik. For en som er frelst blir det likevel seier til slutt. I himmelen er det ikke noe sykdom eller svakhet. Slik sett blir det en endelig helbredelse. Uansett kan vi ikke forstå alt ved Gud. Han er og forblir uforståelig på mange områder.

 

Min sykdom

Ofte hører vi folk omtale sykdom som min sykdom, min smerte. Men hør litt. Har Jesus kjøpt deg rettigheter til helbredelse så har han kjøpt ”din sykdom”. Hvis han har kjøpt den, da er den vel hans og ikke din? Ikke godta at sykdomen skal få herje fritt med deg lenger. Begynn å proklamer helbredelse og Guds løfter fra Bibelen.

 

Vil du bli frisk?

Noen mennesker som har vært syke lenge har fått en identitet i sykdommen. Det blir nesten vanskelig å tenke seg en tilværelse uten å være syk. Venner, sosiale ordninger, tanker og oppmerksomheten er kretset om sykdom. Da kan det være at en må bryte med mange ting for å komme ut i frihet.

 

Da Jesus så ham ligge der og visste at han allerede hadde hatt det slik en lang tid, sier Han til ham: "Vil du bli frisk?" Joh 5:6:

 

Behold din helbredelse

Vi ser av og til at mennesker blir momentant helbredet. En kort tid etter er de syke igjen. Ble de ikke helbredet? Jo, men sykdommen kom tilbake. Det som skjer er at symptomene kan prøve seg igjen, selv etter helbredelsen er et faktum. Mange forventer nesten at sykdommen skal komme tilbake. I stedet for å holde fast på at en er helbredet, tenker de når symptomene kommer, at nå er jeg syk igjen.

 

Da kommer gjerne sykdommen tilbake med full tyngde. Ofte kan en selv gjøre noe med situasjonen. Jeg har undervist mange, og vet at det fungerer. Om symptomene kommer tilbake kan en for eksempel si: ”Takk Jesus at jeg er helbredet i dine sår. Jeg ber i navnet Jesus at disse symptomene skal forsvinne ut av mitt liv”

 

Min erfaring er at de da forsvinner. Om ikke det skjer kan du få noen til å stå med deg i bønnen, eller oppsøke noen med helbredelsens nådegave.

 

Hva med min tro?

Noen kjemper med fordømmelse og tror de har for liten tro. Bibelen sier at om troen er liten som et sennepsfrø kan resultatet bli et stort tre. Det er ikke størrelsen på troen det kommer an på, men størrelsen på ham vi tror på. Den tro som kommer til Jesus med sine problemer er stor nok. Hvil i det.

 

Bibelen sier mye om tro. I Bibelen er tro alltid noe aktivt handlende. En tro uten handling er en død tro.

 

Ofte når jeg ber for folk over telefon ber jeg dem legge hånden sin på det syke sted. Det er for å aktivere en handling som forløser tro.

 

Hva bør jeg tenke på under forbønn?

Under forbønn er det greit å være avslappet og rolig. Tenk på Jesus og hva han har gjort for deg. Vær ikke så opptatt av hva du føler eller hva som skjer med deg. Mange er så opptatt av at en må huske alle sykdommene. Slapp av og la Gud få betjene deg.

 

Har du noe imot noen så tilgi dem. La Jesus få rense dine tanker og ditt hjerte for all urettferdighet.

 

Gi Gud æren

Når du blir helbredet så gi Gud æren. Mennesker kan ikke skape helbredelse. Derfor er det viktig at vi lar Gud få æren for sin trofasthet.

 

Gå gjerne til lege

Jesus er ikke imot leger. Legene gjør en viktig jobb, men søk likevel Guds løsning om du blir syk. Blir du helbredet og bruker medisin, så konferer med lege før du slutter med medisin.

 

Jesus bad ti spedalske om å gå og vise seg for prestene. Det var den tids leger.

 

Pass deg for okkulte krefter

Mange søker alternative former for helbredelse. I sin søken kommer noen bort i feile kilder for helbredelse og blir et offer for okkulte krefter. La ingen som ikke helbreder ved Jesu navn, få legge hendene på deg enten de kaller seg healere, helbredere eller noe annet. Noen blir helbredet ved hjelp av okkulte krefter, men opplever i tillegg å få bindinger og et mørke i sinnet.

 

Søk Herren

Be Gud helbrede deg når du blir syk. I Bibelen står det om en konge som ikke søkte Herrens legedom, men berre søkte legenes hjelp.

 

I det trettiniende året av hans regjeringstid ble Asa syk i beina, og sykdommen hans ble bare mer alvorlig etter hvert. Men ikke engang mens han var syk, søkte han Herren, men bare legene. 2Krøn 16:12:

 

Ta imot hele pakka

Helbredelse er bare en del av pakken som Jesus ønsker å gi oss. Frelsen, det evige liv er faktisk det viktigste.

 

Helbredelse er for dette livet. Frelsen er både for dette livet og livet etter døden. Ta imot Jesus som din Frelser så får du den store legen på innsiden i ditt liv.

 

 

 

Lykke til!

 

 

 

 

 

 

.